logo pengadilan pacitan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Pacitan Kelas II

Jl. Yos Sudarso No. 02 Pacitan 63512 | Telp/Fax: 0357-881075, 881062, Faximile : 0357-886254 | Email: pnpacitan@gmail.com

Tupoksi

1. KETUA PENGADILAN

 • Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Pacitan .
 • Melakukan pengawasan terhadap tingkah laku para hakim pada Pengadilan Negeri Pacitan .
 • Melakukan pengawasan/memonitor terhadap pekerjaan-pekerjaan baik administrasi tekhnis maupun non tekhnis Pengadilan Negeri Pacitan .
 • Memberikan peringatan, teguran, dan petunjuk yang diperlukan.
 • Tugas-tugas lain yang menurut Undang-undang di wajibkan kepadanya.

2. WAKIL KETUA PENGADILAN

 • Membantu ketua dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Pacitan .
 • Tugas-tugas lain yang menurut Undang-undang di wajibkan kepadanya.

3. PANITERA/SEKRETARIS

 • Membantu Ketua Pengadilan Negeri Pacitan  dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya dan pengorganisasiannya.
 • Melakukan penilaian dan mengesahkan penilaian pelaksanaan pekerjaan pejabat bawahan.
 • Melakukan bimbingan pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Pacitan .
 • Mengatur pembagian tugas pejabat kepaniteraan.
 • Dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan perkara perdata.
 • Mengkoordinasikan ketatausahaan di lingkungan Pengadilan Negeri Pacitan .
 • Melakukan pengawasan melekat dilingkungan Pengadilan Negeri Pacitan .
 • Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran rutin Pengadilan Negeri Pacitan  sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
 • Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan, pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.
 • Membuat akta dan salinan putusan.
 • Menerima dan mengirimkan berkas perkara.
 • Mengkoordinasikan pengelolaan perlengkapan Pengadilan Negeri Pacitan .
 • Melakukan pengelolaan kebutuhan formasi dan pengelolaan administrasi kepegawaian pegawai Pengadilan Negeri Pacitan .
 • Melakukan pengendalian administrasi kepegawaian dalam lingkungan Pengadilan Negeri Pacitan .
 • Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pacitan .
 • Menyetujui, menolak atau merubah nilai apabila ada keberatan atas penilaian DP3 yang dibuat pejabat bawahan.
 • Mengesahkan DP3 yang dibuat oleh pejabat bawahan.
 • Memberi petunjuk dan pengarahan pelaksanaan tugas pada bawahan.
 • Menegakkan disiplin pegawai dilingkungan Pengadilan Negeri Pacitan .
 • Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata (yang telah berkekuatan hukum tetap) yang diperintahkan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan  dalam jangka waktu yang ditentukan.
 • Menyelenggarakan administrasi perkara dan mengurus tugas wakil Panitera, panitera muda dan panitera pengganti. (Pasal 96 Undang-undang No. 7 Tahun 1989, pasal 58 Undang-undang No. 2 Tahun 1986).
 • Bertanggung jawab atas kepengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti kepaniteraan (pasal 63 Undang-undang No. 2 Tahun 1986) dan pasal 101 Undang-undang No. 7 Tahun 1989.
 • Membuat semua daftar perkara yang diterima di kepaniteraan dan pasal 99 Undang-undang No. 7 tahun 1989. (pasal 61 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986.
 • Membuat salinan atau turunan penetapan atau putusan Pengadilan Negeri Pacitan  menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku pasal 100 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.
 • Pemungutan biaya-biaya Pengadilan dan menyetorkan ke kas negara.
 • Menerima uang titipan pihak ketiga dan melaporkannya kepada ketua pengadilan.
 • Membuat akta-akta
 • Permohonan banding
 • Pemberitahuan adanya permohonan banding
 • Penyampaian salinan memori/kontra memori banding.
 • Pemberitahuan membaca/memerikasa berkas perkara (inzage)
 • Pemberitahuan putusan banding.
 • Pencabutan permohonan banding.
 • Pemberitahuan adanya permohonan kasasi.
 • Pemberitahuan memori kasasi.
 • Penyampaian salinan memori kasasi/kontra memori kasasi.
 • Penerimaan kontra memori kasasi.
 • Tidak menerima memori kasasi.
 • Pencabutan permohonan kasasi
 • Pemberitahuan putusan kasasi.
 • Permohonan peninjauan kembali.
 • Pemberitahuan adanya peninjauan kembali.
 • Penerimaan/penyampaian jawaban permohonan peninjauan kembali.
 • Pencabutan permohonan peninjauan kembali.
 • Penyampaian salinan putusan Peninjauan kembali.
 • Pembuatan akta yang menurut Undang-undang peraturan diharuskan dibuat oleh panitera.
 • Dimana tugas-tugas Panitera tersebut diatas yang menyangkut tentang tugas-tugas diluar pengadilan, sudah barang tentu dibantu oleh Petugas Fungsional lainnya, seperti hanya Jurusita dan Jurusita Pengganti sebagai perpangjangan tangan dari Panitera itu sendiri.

4. WAKIL PANITERA

 • Mengadakan pembinaan, pengawasan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas Panitera Muda Perdata.
 • Mengadakan pembinaan, pengawasan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas Panitera Muda Pidana.
 • Mengadakan pembinaan, pengawasan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas panitera muda hukum.
 • Menerima surat-surat masuk yang berhubungan dengan tugas kepaniteraan yang telah didisposisi oleh Ketua/Wakil Ketua dan Panitera/Sekretaris untuk diteruskan ke masing-masing panitera muda untuk penyelesaiannya.
 • Menerima berkas perkara perdata dan pidana yang telah terdaftar dari Penitera Muda Perdata dan Panitera Muda Pidana untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pacitan  melalui Panitera/Sekretaris untuk ditetapkan Majelis Hakimnya.
 • Evaluasi Laporan bulanan perkara perdata dan pidana.
 • Tugas-tugas lain yang menurut Undang-undang di wajibkan kepadanya.

5. WAKIL SEKRETARIS

 • Menyelenggarakan tertib administrasi dalam hal surat-menyurat dalam Pengadilan Negeri Pacitan .
 • Mengadakan pembinaan, pengawasan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas pada sub bagian umum.
 • Mengadakan pembinaan, pengawasan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas pada sub bagian keuangan.
 • Mengadaan pembinaan, pengawasan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas pada sub bagian kepegawaian.
 • Koordinasi dengan bagian Kepaniteraan dalam pelaksanan tugas kedinasan.
 • Tugas-tugas lain yang menurut Undang-undang di wajibkan kepadanya.

6. PANITERA MUDA PERDATA

 • Melakukan administrasi perkara
 • Mempersiapkan persidangan perkara
 • Melaksanakan formalitas kelengkapan perkara.
 • Melaksankan pendaftaran berkas perkara.
 • Menyerahkan berkas perkara yang telah diregister dan dengan dilengkapi formulir penetapan penunjukan Majelis Hakim kepada Wakil Panitera untuk diserahkan kepada Pengadilan Negeri Pacitan  melalui Panitera/Sekretaris.
 • Menerima berkas perkara perdata yang telah diminutasi oleh Panitera Pengganti.
 • Menyimpan surat dan memelihara arsip surat-surat yang berkaitan dengan perkara perdata.
 • Menyimpan berkas perkara yang masih berjalan
 • Tugas-tugas lain yang menurut Undang-undang di wajibkan kepadanya.

7. PANITERA MUDA PIDANA

 • Menerima berkas perkara yang dikirim oleh Kejaksaan Negeri Pacitan .
 • Melaksanakan formalitas kelengkapan berkas perkara pidana.
 • Menyerahkan berkas perkara pidana yang telah diregister dan dilengkapi dengan formulir penetapan penunjukan Majelis Hakim kepada Wakil Panitera untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pacitan  melalui Panitera/ Sekretaris.
 • Menyerahkan berkas perkara pidana kepada ketua Majelis Hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pacitan .
 • Secara teratur mengisi kolom buku register dengan tertib, cermat, lengkap dan tepat waktu.
 • Menyelenggarakan perpanjangan penahanan.
 • Melaksana-kan register-register barang bukti dan register putusan.
 • Membuat Laporan bulanan perkara pidana.
 • Menyimpan dan memelihara surat-surat yang berhubungan dengan perkara pidana.
 • Melaksanakan administrasi perkara.
 • Mempersiapkan persidangan perkara.
 • Menyimpan berkas perkara yang masih berjalan.
 • Tugas-tugas lain yang menurut Undang-undang di wajibkan kepadanya.

8. PANITERA MUDA HUKUM

 • Mengevaluasi laporanan bulanan perkara perdata dan pidana.
 • Menata kembali arsip perkara perdata dan pidana yang sudah in aktif.
 • Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data.
 • Menyajikan statistik perkara
 • Menyusun Laporan perkara
 • Menyimpan arsip berkas perkara
 • Melakukan administrasi pendaftaran notaris
 • Melakukan administrasi pendaftaran Penasehat hukum
 • Melakukan administrasi pendaftaran Badan Hukum
 • Melakukan administrasi kewarganegaraan
 • Melakukan administrasi balai harta peninggalan.
 • Menyimpan dan memelihara surat-surat yang berkaitan  dengan tugas-tugas Panitera Muda Hukum.
 • Tugas-tugas lain yang menurut Undang-undang di wajibkan kepadanya.

9. URUSAN KEPEGAWAIAN

 • Menyusun rencana kerja kepala sub bagian kepegawaian.
 • Menyusun formasi pengangkatan pegawai baru pada Pengadilan Negeri Pacitan .
 • Membuat laporan tutup tahun anggaran kepegawaian.
 • Menyiapkan data kepegawaian untuk mengikuti ujian dinas tingkat I dan tingkat II.
 • Mengadakan usulan kenaikan pangkat.
 • Menyelesaikan urusan permintaan pensiun pegawai, pensiun janda/laporan pensiun.
 • Menganalisa data pegawai untuk menyiapkan DUK pegawai.
 • Menyelesaikan dan menghimpun DP.3.
 • Menghimpun dan menyelesaikan Bezetting pegawai.
 • Mempersiapkan dan mengusulkan Karpeg, Karis/Karsu, Taspen.
 • Menyiapkan dan mengusulkan kenikan gaji berkala pegawai.
 • Menyimpan SK para pegawai Kantor Pengadilan Negeri Pacitan
 • Menyelenggarakan kegiatan administrasi yang berkaitan dengan kepegawaian di Pengadilan Negeri Pacitan .
 • Membuat rekapitulasi jumlah pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil menurut Pendidikan, jenis kelamin dan golongan.
 • Hukuman Disiplin.
 • Keadaan tenaga teknis peradilan.
 • Rekapitulasi daftar hadir hakim dan pegawai.
 • Tugas-tugas lain yang menurut Undang-undang Pokok Kepegawaian Nomor 43 Tahun 1999 yang di wajibkan kepadanya.

10. URUSAN KEUANGAN

 • Membuat, menyusun rencana penggunaan anggaran dan rencana kebutuhan fisik/perlengkapan kantor yang dituangkan dalam RKL – KL.
 • Menyusun DIPA Pengadilan Negeri Pacitan .
 • Melaksanakan tugas kebendaharaan pengeluaran APBN Pengadilan Negeri Pacitan .
 • Membuat dan mengirim Lapbul, Labtrin, Lapsemester, Laptah, dan Laporan BAP Kas penerimaan dan kas pengeluaran APBN Pengadilan Negeri Pacitan .
 • Menyusun  rekapitulasi anggaran/Laporan keuangan.
 • Menyusun daftar pemasukan dan pengeluaran.
 • Membuat dan menatausahakan daftar gaji pegawai.
 • Membuat SKPP Pegawai pindah/pensiun.
 • Melaksanakan tugas petugas penerimaan SPP.
 • Menerima/menyimpan KP4/SPMT/SPMJ Pengadilan Negeri Pacitan .
 • Menyimpan arsip surat yang berkaitan dengan keuangan.
 • Tugas-tugas lain yang menurut Undang-undang di wajibkan kepadanya.

11. URUSAN UMUM

 • Membuat Daftar Inventaris Barang (DIR).
 • Menempatkan karyawan pada tempat yang benar sesuai dengan ilmu, bakat, kemampuan serta status (SK pengankatannya).
 • Penataan arsip keluar/masuk sesuai dengan jenis klasifikasi surat.
 • Mengelola dan menatausahakan Barang Milik Megara.
 • Mengusulkan pengadaan dan penghapusan barang Milik Negara.
 • Menyimpan dan memelihara barang-barang yang ada dalam penguasaan Pengadilan Negeri Pacitan .
 • Melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pemeliharaan barang yang ada di Pengadilan Negeri Pacitan .
 • Mengadakan kebersihan kantor dan lingkungannya.
 • Menjaga keamanan kantor dan lingkungannya.
 • Mengelola dan menatausahakan perpustakaan.
 • Mengadakan kegiatan kehumasan.
 • Tugas-tugas lain yang menurut Undang-undang di wajibkan kepadanya.
Selamat datang di website resmi PENGADILAN NEGERI PACITAN Merupakan Zona Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme